Majstrovstvá vo varení gulášu

Výbor mestskej časti  Malé Chlievany v spolupráci so Stolnotenisovým klubom  Malé Chlievany, občanmi Malých Chlievan a pod záštitou primátora  mesta a Mestského úradu Bánovce nad Bebravou  poriada    dňa  15. júna 2024  t.j. v sobotu v areáli Kultúrneho domu v Malých Chlievanoch  11.ročník majstrovstiev vo varení gulášu s názvom  Hrežďovský Guláš Fest.

Výbor mestskej časti (ďalej len VMČ) touto cestou pozýva občanov mesta Bánovce nad Bebravou a širokého okolia,  občanov miest a obcí iných okresov a krajov, občanov zo zahraničia, aby sa zapojili do tejto súťaže a svojím umom dokázali navariť majstrovský guláš.

Ďalej VMČ  pozýva všetkých občanov, ktorí nebudú súťažiť, na kultúrno spoločenské podujatie spojené s príjemným posedením, podávaním  kvalitného gulášu a občerstvenia, prehliadkou jednotlivých družstiev, ktoré budú súťažiť, bohatou  tombolou,   s rôznymi atrakciami,   počas celého sobotňajšieho odpoludnia.

 Začiatok súťaže, ako aj začiatok podujatia je stanovený na 11,00 h.

P R O P O Z Í C I E

Hlavný usporiadateľ   :           VMČ Malé Chlievany, STK  M. Chlievany,

                                     občania z Malých Chlievan,

Termín a čas konania :  15. júna 2024 od  09,00 h

Miesto konania            :   Areál Kultúrneho domu Malé Chlievany

Záväzné prihlášky      :   Do 1. júna 2024 !!! (prihl. sú na stránke MČ  Malé Chlievany www.malechlievany.sk (priložený súbor Prihláska.doc), Drevenica 69 M.Chlievany, alebo priamo  na tel. čísle 0917840644,

Vyplnené prihlášky doručte :  Drevenica  69  (oproti kul. domu M. Chlievany), alebo e-mailom na adresu: karas.sencik@gmail.com

B diel s rovnako vyplnenými údajmi ako v A diele si donesiete so sebou v deň súťaže.

Úhrada Štartovného   :           V hotovosti pri odovzdaní  (prevzatí)  prihlášky v Drevenici 69,  v prípade e-mail prihlásenia  je možná úhrada poštovým                             

   poukazom na adresu Dušan SENČÍK, Topoľová, 1453/5                                         957 01  Bánovce n/B

                 ( v správe  pre   adresáta   uveďte  názov družstva z prihlášky)

 alebo prevodom z účtu č. SK 3909000000000261989996

(v správe pre prijímateľa uveďte názov družstva z

                                                  prihlášky).

Výber  miesta               :          Výber  a príprava miesta varenia od 09,00 do 11,00 h

Miesto varenia             :          Každé jedno družstvo má samostatne oddelené miesto varenia s a názvu družstva.

Zloženie družstva        :          Najviac 5 osôb, najmenej 2, všetci súťažiaci vstup zdarma,

Štartovné                     :          20.- € za jedno družstvo, do termínu záväznej prihlášky,

                                                 po  termíne  25.-€  za  jedno  družstvo   

                                                 ( v prípade neúčasti sa štartovné nevracia).

Rozhodcovia                 :         Porotcovia- špičkoví kuchári, počet členov 3 plus 2 vylosovaní zo všetkých družstiev – pozorovatelia

                                                Hlavný hosť Guláš Festu  ŠČAMBA    

HLAVNÉ KRITÉRIA VARENIA

      –     každé družstvo si prinesie kotlík na varenie gulášu, slnečník proti slnku, dažďu, drevo,

 • varí sa zo všetkých druhov mäsa, zemiakov (krájanie mäsa, zemiakov, cibule  sa vykonáva priamo na mieste varenia v čase od 09,00 do 11,00 h)   a ingrediencií, ktoré si družstvo prinesie so sebou,

( organizátor drevo, mäso a ingrediencie nezabezpečuje ), stôl a stoličky v sektore družstva zabezpečí organizátor,

 • jeden pivný set  pred sektor družstva pre sympatizantov zabezpečí organizátor,
 • každé družstvo varí najmenej 5 litrov a najviac 30 litrov gulášu,
 • od 09,00 do 11,00 h , výber a príprava miesta, ingrediencií,
 • začiatok varenia a samotnej súťaže  11,30 h

–     koniec varenia a odovzdanie vzorky pre hodnotenie  15,30 h,

 • množstvo vzorky je stanovené na pol litra  misky,
 • organizátor si vyhradzuje právo, že po skončení podujatia  každé družstvo uvedie svoj priestor, v ktorom súťažilo, do pôvodného stavu,
 • pri odchode z areálu KD mužstvo na požiadanie strpí prehliadku nákladného priestoru vozidla,
 • pred vymedzený priestor varenia si súťažiace mužstvo môže pozvať hudobníkov a vytvárať počas varenia svoj  spoločenský  program.

H O D N O T E N I E

            Hodnotenie jednotlivých družstiev bude v dvoch rovinách:

Prvá rovina :  (estetika)

Hodnotiaca komisia bude od 09,00 do 15,30 h sledovať a hodnotiť tieto ukazovatele :

 • prípravu miesta varenia a jeho výzdoba
 • krájanie a prípravu ingrediencií  (mäso, zemiaky, cibuľa a pod.),
 • čistotu a hygienu varenia,
 • priebeh varenia,
 • kultúrny program pri varení,

Druhá rovina : (kvalita)

            Hodnotiaca komisia bude pri odobratí vzoriek od 15,30 h  hodnotiť samostatne a jednotlivo tieto ukazovatele:

      –    chuť gulášu- každý rozhodca môže udeliť najviac 50 bodov

 • mäso- každý rozhodca môže udeliť najviac 20 bodov
 • zemiaky- každý rozhodca môže udeliť najviac 20 bodov
 • zahustenie- každý rozhodca môže udeliť  najviac 10 bodov

Poznámka:  Pre objektívnosť hodnotenia kvality bude zabezpečené, že hodnotiaca komisia nebude pri hodnotení jednotlivých vzoriek vedieť, ktorého družstva guláš práve hodnotí.

VYHODNOTENIE

            Vyhodnotenie bude prebiehať taktiež v dvoch rovinách.

Rovina estetiky:  celkovo budú vyhlásení prví traja, ktorí dostanú vecné ceny a  víťaz  7O.-€

Rovina kvality : celkovo budú vyhodnotení všetci účastníci, teda bude stanovené poradie všetkých družstiev. Prví traja dostanú vecné ceny a víťaz bude odmenený čiastkou 15O.-€.  Už teraz Vás všetkých pozývame na     12. ročník      Hrežďovský Guláš fest  2025!

MDŽ 2024

V Malých Chlievanoch sa v nedeľu 10.4.2024 konalo slávnostné posedenie pri príležitosti MDŽ. Naše krásne žienky si užili pripravený program a odniesli si krásne kytičky a dúfam, že aj krásny pocit z celého nedeľného popoľudnia. Ďakujem všetkým, ktorí všetko pre naše ženy pripravili.

A bolo zase plno. Výbor mestskej časti Malé Chlievany pripravil pre deti besiedku s Mikulášom, anjelom a čertíkom. Deti recitovali krásne básničky, veru bolo aj plaču, keď zbadali čerta. Ďakujem všetkým deťom, ktoré prišli na krásnu akciu, ktorú sme ukončili ako vždy prskavkami a ohňostrojom. Treba poďakovať aj všetkým, ktorí pomohli zabezpečiť všetko pre naše krásne deti.

Október – Mesiac úcty k starším

Výbor mestskej časti Malé Chlievany dňa 22.10.2023 poriadal v kultúrnom dome slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Ďakovné patrí ZUŠ Dezidera Kardoša, deti, aj všetci účinkujúci boli úžasní a počas celej akcie sa do veselej nálady svojimi krásnymi pesničkami zapájali aj Peťo Laurinec so svojou skvelou speváčkou. Skoro tri hodiny krásneho posedenia za účasti pána primátora mesta Róberta Gašparíka si užívali naši dôchodcovia spoločne aj všetci jubilanti. Krásne popoludnie s krásnymi ľuďmi. Ďakujem všetkým členom Výboru MČ Malé Chlievany za prípravu a priebeh akcie. To, že sme spoločne s Tonkom Mitalom a Luckou Puterkovou navarili pre všetkých super guláš netreba hádam pripomínať. Veľké vďaka všetkým.

Jubilejný 10.ročník Hrežďovského Guláš Festu 2023 s nasledovnými výsledkami:

Rovina estetiky: 1. Chlapci z Periska 2. Úradníci 3. Pred plotom Rovina guláš:1. Pekosovci 234 b 2. BMV 230 b 3. Drobček z NR 216 b 4. Úradníci 213 b 5. Stavbári 209 b 6. Zuzana Tím 208 b 7. Pelikán 199 b 8. Chlapci z Periska198 b 9. Gulášmajstri z Miezgoviec 195 b 10. Trio majstri 184 b 11. Motgul 182 b 12. Sýkorky s.r.o 180 b 13. Hrežďovskí tigri 170 b 14. Za plotom 163 b 15. Penzión Omastinná pri studničke 159 b 16. Pred plotom 141 b 17. Stavbári z Pezinka 140 b Za najkrajšiu kuchárku 10.ročníka HGF bola vyhlásená Danka Motúzová z družstva Úradníci.


2.miesto BMV 230 b

3.miesto Drobček z NR 216 b

1.miesto Guláš fest 2023 Pekosovci 234 b

GULÁŠ FEST 2023 Majstrovstvá vo varení gulášu

Výbor mestskej časti  Malé Chlievany v spolupráci so Stolnotenisovým klubom Malé Chlievany, občanmi
Malých Chlievan a pod záštitou primátora mesta a Mestského úradu Bánovce nad Bebravou poriada  dňa 10.júna 2023 t.j. v sobotu v areáli Kultúrneho domu v Malých Chlievanoch 10.ročník majstrovstiev vo varení
gulášu s názvom Hrežďovský Guláš Fest.
Výbor mestskej časti (ďalej len VMČ) touto cestou pozýva občanov mesta Bánovce nad Bebravou
a širokého okolia, občanov miest a obcí iných okresov a krajov, občanov zo zahraničia, aby sa zapojili do tejto
súťaže a svojím umom dokázali navariť majstrovský guláš.
Ďalej VMČ pozýva všetkých občanov, ktorí nebudú súťažiť, na kultúrno spoločenské podujatie spojené
s príjemným posedením, podávaním  kvalitného gulášu a občerstvenia, prehliadkou jednotlivých družstiev, ktoré
budú súťažiť, bohatou tombolou, s rôznymi atrakciami, počas celého sobotňajšieho odpoludnia.
Začiatok súťaže, ako aj začiatok podujatia je stanovený na 09,30 h.

P R O P O Z Í C I E
Hlavný usporiadateľ : VMČ Malé Chlievany, STK M. Chlievany,
občania z Malých Chlievan,
Termín a čas konania : 10. júna 2023 od 08,00 h
Miesto konania : Areál Kultúrneho domu Malé Chlievany,
Záväzné prihlášky : Do 25. mája 2023 !!! (prihl. sú na stránke VMČ

a názvu družstva.
Zloženie družstva : Najviac 5 osôb, najmenej 2, všetci súťažiaci vstup zdarma,
Štartovné : 20.- € za jedno družstvo, do termínu záväznej prihlášky,
po termíne 25.-€ za jedno družstvo
( v prípade neúčasti sa štartovné nevracia).
Rozhodcovia : Porotcovia- špičkoví kuchári, počet členov 3
plus 2 vylosovaní zo všetkých družstiev – pozorovatelia
Hlavný hosť Guláš Festu JADRANKA a DAVID
BAND

Malé Chlievany www.malechlievany.sk (priložený súbor
Prihláska.doc), Drevenica 69 M.Chlievany, alebo priamo
na tel. čísle 0917840644,
Vyplnené prihlášky doručte : Drevenica 69 (oproti kul. domu M. Chlievany),
alebo e-mailom na adresu: karas.sencik@gmail.com,
B diel s rovnako vyplnenými údajmi ako v A diele
si donesiete so sebou v deň súťaže.
Úhrada Štartovného : V hotovosti pri odovzdaní (prevzatí) prihlášky v Drevenici 69,
v prípade e-mail prihlásenia je možná úhrada poštovým
poukazom na adresu Dušan SENČÍK, Topoľová, 1453/5
957 01 Bánovce n/B
( v správe pre adresáta uveďte názov družstva z prihlášky)
alebo prevodom z účtu č. SK 3909000000000261989996
(v správe pre prijímateľa uveďte názov družstva z
prihlášky).
Výber miesta : Výber a príprava miesta varenia od 08,00 do 09,30 h
Miesto varenia : Každé jedno družstvo má samostatne oddelené miesto varenia s
vyznačením priestoru (páskou) cca 5x3m, s označením por. č.

HLAVNÉ KRITÉRIA VARENIA

 • každé družstvo si prinesie kotlík na varenie gulášu, slnečník proti slnku, dažďu, drevo,
 • varí sa zo všetkých druhov mäsa, zemiakov (krájanie mäsa, zemiakov, cibule sa vykonáva
  priamo na mieste varenia v čase od 08,00 do 09,30 h) a ingrediencií, ktoré si družstvo
  prinesie so sebou,
  ( organizátor drevo, mäso a ingrediencie nezabezpečuje ), stôl a stoličky v sektore družstva
  zabezpečí organizátor,
 • jeden pivný set pred sektor družstva pre sympatizantov zabezpečí organizátor,
 • každé družstvo varí najmenej 5 litrov a najviac 50 litrov gulášu,
 • od 08,00 do 09,30 h , výber a príprava miesta, ingrediencií,
 • začiatok varenia a samotnej súťaže 09,30 h,
 • koniec varenia a odovzdanie vzorky pre hodnotenie 14,00 h,
 • množstvo vzorky je stanovené na pol litra misky,
 • po skončení súťaže si družstvá môžu guláš predať,
 • organizátor si vyhradzuje právo, že po skončení podujatia každé družstvo uvedie svoj
  priestor, v ktorom súťažilo, do pôvodného stavu,
 • pri odchode z areálu KD mužstvo na požiadanie strpí prehliadku nákladného priestoru vozidla,
 • pred vymedzený priestor varenia si súťažiace mužstvo môže pozvať hudobníkov a vytvárať
  počas varenia svoj spoločenský program.

H O D N O T E N I E
Hodnotenie jednotlivých družstiev bude v dvoch rovinách:
Prvá rovina : (estetika)
Hodnotiaca komisia bude od 08,00 do 14,00 h sledovať a hodnotiť tieto ukazovatele :

 • prípravu miesta varenia a jeho výzdoba
 • krájanie a prípravu ingrediencií (mäso, zemiaky, cibuľa a pod.),
 • čistotu a hygienu varenia,
 • priebeh varenia,
 • kultúrny program pri varení,
  Druhá rovina : (kvalita)
  Hodnotiaca komisia bude pri odobratí vzoriek od 14,00 h hodnotiť samostatne a jednotlivo
  tieto ukazovatele:
 • chuť gulášu- každý rozhodca môže udeliť najviac 50 bodov
 • mäso- každý rozhodca môže udeliť najviac 20 bodov
 • zemiaky- každý rozhodca môže udeliť najviac 20 bodov

– zahustenie- každý rozhodca môže udeliť najviac 10 bodov

Poznámka: Pre objektívnosť hodnotenia kvality bude zabezpečené, že hodnotiaca komisia
nebude pri hodnotení jednotlivých vzoriek vedieť, ktorého družstva guláš práve hodnotí.

VYHODNOTENIE
Vyhodnotenie bude prebiehať taktiež v dvoch rovinách.
Rovina estetiky: celkovo budú vyhlásení prví traja, ktorí dostanú vecné ceny a víťaz 7O.-€
Rovina kvality : celkovo budú vyhodnotení všetci účastníci, teda bude stanovené poradie všetkých
družstiev. Prví traja dostanú vecné ceny a víťaz bude odmenený čiastkou 15O.-€. Už teraz Vás
všetkých pozývame na Hrežďovský Guláš fest 2024!

MDŽ 2023

Výbor MČ Malé Chlievany poriadal dňa 12.3.2023 pri príležitosti MDŽ slávnostné posedenie v KD Malé Chlievany. Na posedenie boli pozvané všetky ženy mestskej časti ako aj primátor mesta Bánovce n/Bebravou Róbert Gašparík. Celkovo prišlo okolo 50 žien, ktoré obdaril poslanec za MČ Dušan Senčík a primátor mesta kvetinami a výbornici na čele s Antonom Mitalom navarili kvalitný guláš. Do kuktúrnej vložky sa zapojili dievčence z Dolných Ozoroviec, ktoré zaspievali krásne ľudové piestne. Trošku vínka, gulášik, kávička a zákusok spríjemnili nedeľňajšie popoľudnie naších žien.