Majstrovstvá vo varení gulášu

Výbor mestskej časti  Malé Chlievany v spolupráci so Stolnotenisovým klubom  Malé Chlievany, občanmi Malých Chlievan a pod záštitou primátora  mesta a Mestského úradu Bánovce nad Bebravou  poriada    dňa  15. júna 2024  t.j. v sobotu v areáli Kultúrneho domu v Malých Chlievanoch  11.ročník majstrovstiev vo varení gulášu s názvom  Hrežďovský Guláš Fest.

Výbor mestskej časti (ďalej len VMČ) touto cestou pozýva občanov mesta Bánovce nad Bebravou a širokého okolia,  občanov miest a obcí iných okresov a krajov, občanov zo zahraničia, aby sa zapojili do tejto súťaže a svojím umom dokázali navariť majstrovský guláš.

Ďalej VMČ  pozýva všetkých občanov, ktorí nebudú súťažiť, na kultúrno spoločenské podujatie spojené s príjemným posedením, podávaním  kvalitného gulášu a občerstvenia, prehliadkou jednotlivých družstiev, ktoré budú súťažiť, bohatou  tombolou,   s rôznymi atrakciami,   počas celého sobotňajšieho odpoludnia.

 Začiatok súťaže, ako aj začiatok podujatia je stanovený na 11,00 h.

P R O P O Z Í C I E

Hlavný usporiadateľ   :           VMČ Malé Chlievany, STK  M. Chlievany,

                                     občania z Malých Chlievan,

Termín a čas konania :  15. júna 2024 od  09,00 h

Miesto konania            :   Areál Kultúrneho domu Malé Chlievany

Záväzné prihlášky      :   Do 1. júna 2024 !!! (prihl. sú na stránke MČ  Malé Chlievany www.malechlievany.sk (priložený súbor Prihláska.doc), Drevenica 69 M.Chlievany, alebo priamo  na tel. čísle 0917840644,

Vyplnené prihlášky doručte :  Drevenica  69  (oproti kul. domu M. Chlievany), alebo e-mailom na adresu: karas.sencik@gmail.com

B diel s rovnako vyplnenými údajmi ako v A diele si donesiete so sebou v deň súťaže.

Úhrada Štartovného   :           V hotovosti pri odovzdaní  (prevzatí)  prihlášky v Drevenici 69,  v prípade e-mail prihlásenia  je možná úhrada poštovým                             

   poukazom na adresu Dušan SENČÍK, Topoľová, 1453/5                                         957 01  Bánovce n/B

                 ( v správe  pre   adresáta   uveďte  názov družstva z prihlášky)

 alebo prevodom z účtu č. SK 3909000000000261989996

(v správe pre prijímateľa uveďte názov družstva z

                                                  prihlášky).

Výber  miesta               :          Výber  a príprava miesta varenia od 09,00 do 11,00 h

Miesto varenia             :          Každé jedno družstvo má samostatne oddelené miesto varenia s a názvu družstva.

Zloženie družstva        :          Najviac 5 osôb, najmenej 2, všetci súťažiaci vstup zdarma,

Štartovné                     :          20.- € za jedno družstvo, do termínu záväznej prihlášky,

                                                 po  termíne  25.-€  za  jedno  družstvo   

                                                 ( v prípade neúčasti sa štartovné nevracia).

Rozhodcovia                 :         Porotcovia- špičkoví kuchári, počet členov 3 plus 2 vylosovaní zo všetkých družstiev – pozorovatelia

                                                Hlavný hosť Guláš Festu  ŠČAMBA    

HLAVNÉ KRITÉRIA VARENIA

      –     každé družstvo si prinesie kotlík na varenie gulášu, slnečník proti slnku, dažďu, drevo,

 • varí sa zo všetkých druhov mäsa, zemiakov (krájanie mäsa, zemiakov, cibule  sa vykonáva priamo na mieste varenia v čase od 09,00 do 11,00 h)   a ingrediencií, ktoré si družstvo prinesie so sebou,

( organizátor drevo, mäso a ingrediencie nezabezpečuje ), stôl a stoličky v sektore družstva zabezpečí organizátor,

 • jeden pivný set  pred sektor družstva pre sympatizantov zabezpečí organizátor,
 • každé družstvo varí najmenej 5 litrov a najviac 30 litrov gulášu,
 • od 09,00 do 11,00 h , výber a príprava miesta, ingrediencií,
 • začiatok varenia a samotnej súťaže  11,30 h

–     koniec varenia a odovzdanie vzorky pre hodnotenie  15,30 h,

 • množstvo vzorky je stanovené na pol litra  misky,
 • organizátor si vyhradzuje právo, že po skončení podujatia  každé družstvo uvedie svoj priestor, v ktorom súťažilo, do pôvodného stavu,
 • pri odchode z areálu KD mužstvo na požiadanie strpí prehliadku nákladného priestoru vozidla,
 • pred vymedzený priestor varenia si súťažiace mužstvo môže pozvať hudobníkov a vytvárať počas varenia svoj  spoločenský  program.

H O D N O T E N I E

            Hodnotenie jednotlivých družstiev bude v dvoch rovinách:

Prvá rovina :  (estetika)

Hodnotiaca komisia bude od 09,00 do 15,30 h sledovať a hodnotiť tieto ukazovatele :

 • prípravu miesta varenia a jeho výzdoba
 • krájanie a prípravu ingrediencií  (mäso, zemiaky, cibuľa a pod.),
 • čistotu a hygienu varenia,
 • priebeh varenia,
 • kultúrny program pri varení,

Druhá rovina : (kvalita)

            Hodnotiaca komisia bude pri odobratí vzoriek od 15,30 h  hodnotiť samostatne a jednotlivo tieto ukazovatele:

      –    chuť gulášu- každý rozhodca môže udeliť najviac 50 bodov

 • mäso- každý rozhodca môže udeliť najviac 20 bodov
 • zemiaky- každý rozhodca môže udeliť najviac 20 bodov
 • zahustenie- každý rozhodca môže udeliť  najviac 10 bodov

Poznámka:  Pre objektívnosť hodnotenia kvality bude zabezpečené, že hodnotiaca komisia nebude pri hodnotení jednotlivých vzoriek vedieť, ktorého družstva guláš práve hodnotí.

VYHODNOTENIE

            Vyhodnotenie bude prebiehať taktiež v dvoch rovinách.

Rovina estetiky:  celkovo budú vyhlásení prví traja, ktorí dostanú vecné ceny a  víťaz  7O.-€

Rovina kvality : celkovo budú vyhodnotení všetci účastníci, teda bude stanovené poradie všetkých družstiev. Prví traja dostanú vecné ceny a víťaz bude odmenený čiastkou 15O.-€.  Už teraz Vás všetkých pozývame na     12. ročník      Hrežďovský Guláš fest  2025!