GULÁŠ FEST 2023 Majstrovstvá vo varení gulášu

Výbor mestskej časti  Malé Chlievany v spolupráci so Stolnotenisovým klubom Malé Chlievany, občanmi
Malých Chlievan a pod záštitou primátora mesta a Mestského úradu Bánovce nad Bebravou poriada  dňa 10.júna 2023 t.j. v sobotu v areáli Kultúrneho domu v Malých Chlievanoch 10.ročník majstrovstiev vo varení
gulášu s názvom Hrežďovský Guláš Fest.
Výbor mestskej časti (ďalej len VMČ) touto cestou pozýva občanov mesta Bánovce nad Bebravou
a širokého okolia, občanov miest a obcí iných okresov a krajov, občanov zo zahraničia, aby sa zapojili do tejto
súťaže a svojím umom dokázali navariť majstrovský guláš.
Ďalej VMČ pozýva všetkých občanov, ktorí nebudú súťažiť, na kultúrno spoločenské podujatie spojené
s príjemným posedením, podávaním  kvalitného gulášu a občerstvenia, prehliadkou jednotlivých družstiev, ktoré
budú súťažiť, bohatou tombolou, s rôznymi atrakciami, počas celého sobotňajšieho odpoludnia.
Začiatok súťaže, ako aj začiatok podujatia je stanovený na 09,30 h.

P R O P O Z Í C I E
Hlavný usporiadateľ : VMČ Malé Chlievany, STK M. Chlievany,
občania z Malých Chlievan,
Termín a čas konania : 10. júna 2023 od 08,00 h
Miesto konania : Areál Kultúrneho domu Malé Chlievany,
Záväzné prihlášky : Do 25. mája 2023 !!! (prihl. sú na stránke VMČ

a názvu družstva.
Zloženie družstva : Najviac 5 osôb, najmenej 2, všetci súťažiaci vstup zdarma,
Štartovné : 20.- € za jedno družstvo, do termínu záväznej prihlášky,
po termíne 25.-€ za jedno družstvo
( v prípade neúčasti sa štartovné nevracia).
Rozhodcovia : Porotcovia- špičkoví kuchári, počet členov 3
plus 2 vylosovaní zo všetkých družstiev – pozorovatelia
Hlavný hosť Guláš Festu JADRANKA a DAVID
BAND

Malé Chlievany www.malechlievany.sk (priložený súbor
Prihláska.doc), Drevenica 69 M.Chlievany, alebo priamo
na tel. čísle 0917840644,
Vyplnené prihlášky doručte : Drevenica 69 (oproti kul. domu M. Chlievany),
alebo e-mailom na adresu: karas.sencik@gmail.com,
B diel s rovnako vyplnenými údajmi ako v A diele
si donesiete so sebou v deň súťaže.
Úhrada Štartovného : V hotovosti pri odovzdaní (prevzatí) prihlášky v Drevenici 69,
v prípade e-mail prihlásenia je možná úhrada poštovým
poukazom na adresu Dušan SENČÍK, Topoľová, 1453/5
957 01 Bánovce n/B
( v správe pre adresáta uveďte názov družstva z prihlášky)
alebo prevodom z účtu č. SK 3909000000000261989996
(v správe pre prijímateľa uveďte názov družstva z
prihlášky).
Výber miesta : Výber a príprava miesta varenia od 08,00 do 09,30 h
Miesto varenia : Každé jedno družstvo má samostatne oddelené miesto varenia s
vyznačením priestoru (páskou) cca 5x3m, s označením por. č.

HLAVNÉ KRITÉRIA VARENIA

 • každé družstvo si prinesie kotlík na varenie gulášu, slnečník proti slnku, dažďu, drevo,
 • varí sa zo všetkých druhov mäsa, zemiakov (krájanie mäsa, zemiakov, cibule sa vykonáva
  priamo na mieste varenia v čase od 08,00 do 09,30 h) a ingrediencií, ktoré si družstvo
  prinesie so sebou,
  ( organizátor drevo, mäso a ingrediencie nezabezpečuje ), stôl a stoličky v sektore družstva
  zabezpečí organizátor,
 • jeden pivný set pred sektor družstva pre sympatizantov zabezpečí organizátor,
 • každé družstvo varí najmenej 5 litrov a najviac 50 litrov gulášu,
 • od 08,00 do 09,30 h , výber a príprava miesta, ingrediencií,
 • začiatok varenia a samotnej súťaže 09,30 h,
 • koniec varenia a odovzdanie vzorky pre hodnotenie 14,00 h,
 • množstvo vzorky je stanovené na pol litra misky,
 • po skončení súťaže si družstvá môžu guláš predať,
 • organizátor si vyhradzuje právo, že po skončení podujatia každé družstvo uvedie svoj
  priestor, v ktorom súťažilo, do pôvodného stavu,
 • pri odchode z areálu KD mužstvo na požiadanie strpí prehliadku nákladného priestoru vozidla,
 • pred vymedzený priestor varenia si súťažiace mužstvo môže pozvať hudobníkov a vytvárať
  počas varenia svoj spoločenský program.

H O D N O T E N I E
Hodnotenie jednotlivých družstiev bude v dvoch rovinách:
Prvá rovina : (estetika)
Hodnotiaca komisia bude od 08,00 do 14,00 h sledovať a hodnotiť tieto ukazovatele :

 • prípravu miesta varenia a jeho výzdoba
 • krájanie a prípravu ingrediencií (mäso, zemiaky, cibuľa a pod.),
 • čistotu a hygienu varenia,
 • priebeh varenia,
 • kultúrny program pri varení,
  Druhá rovina : (kvalita)
  Hodnotiaca komisia bude pri odobratí vzoriek od 14,00 h hodnotiť samostatne a jednotlivo
  tieto ukazovatele:
 • chuť gulášu- každý rozhodca môže udeliť najviac 50 bodov
 • mäso- každý rozhodca môže udeliť najviac 20 bodov
 • zemiaky- každý rozhodca môže udeliť najviac 20 bodov

– zahustenie- každý rozhodca môže udeliť najviac 10 bodov

Poznámka: Pre objektívnosť hodnotenia kvality bude zabezpečené, že hodnotiaca komisia
nebude pri hodnotení jednotlivých vzoriek vedieť, ktorého družstva guláš práve hodnotí.

VYHODNOTENIE
Vyhodnotenie bude prebiehať taktiež v dvoch rovinách.
Rovina estetiky: celkovo budú vyhlásení prví traja, ktorí dostanú vecné ceny a víťaz 7O.-€
Rovina kvality : celkovo budú vyhodnotení všetci účastníci, teda bude stanovené poradie všetkých
družstiev. Prví traja dostanú vecné ceny a víťaz bude odmenený čiastkou 15O.-€. Už teraz Vás
všetkých pozývame na Hrežďovský Guláš fest 2024!